què és

El disseny de la ciutat engloba a persones, cultura, proximitat, patrimoni, mobilitat, participació i inversions. La relació entre l’entorn immediat, els gestors municipals i el veïnat fa que la participació ciutadana en la gestió pública siga imprescindible per a millorar la vida i la cohesió social en els nostres barris, com a llocs de connectivitat, innovació, impuls econòmic, creativitat i sostenibilitat.

Un nou model de fer ciutat basat en la participació i el diàleg entre l’administració i la societat requerix d’espais de trobada i reflexió des dels quals poder dissenyar estratègies de millora a partir de les expectatives de la població, els possibles conflictes i les accions a dur a terme des d’una visió integral de la situació actual i futura.

L’Ajuntament de València vol facilitar la participació de la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social de la ciutat, i molt especialment en aquells temes transversals que afecten a totes les persones, com són els moviments entre el diferents punts del viari urbà a nivell de barri, i que a escala reduïda dins de la trama urbana contribuïxen a promoure el reequilibri social i territorial a nivell global municipal.

Els objectius estratègics de la ciutat estan basats en potenciar els desplaçaments a peu, la recuperació dels espais públics urbans, assegurar una mobilitat segura i accessible, facilitar l’ús habitual de la bicicleta, millorar la competitivitat dels servicis de transport urbà potenciant la intermodalitat, calmar el trànsit i reordenar l’espai destinat a l’estacionament i les zones de càrrega i descàrrega.

Per este motiu, la Delegació de Mobilitat Sostenible planteja iniciar un procés participatiu sobre espai públic i mobilitat per al barri del Botànic, buscant l’objectiu de definir accions prioritàries per a l’acció de govern que donen solució a les necessitats ciutadanes en este àmbit i fomenten la cohesió del teixit social i associatiu del barri.

L’elaboració del procés participatiu ha de tindre un caràcter flexible i ha d’adaptar-se a la realitat territorial, socioeconòmica i demogràfica, així com a l’estructura institucional i de governança.

Esta estratègia ha de tindre, com a mínim, els següents elements descriptius:

  • Identificació inicial de problemes, conflictes i reptes urbans de l’àrea.
  • Anàlisi integrada, tenint en compte les anàlisis ja existents sobre la zona d’actuació, que permeta identificar debilitats, amenaces, fortaleses i factors clau.
  • Diagnòstic i identificadors de prioritats i objectius.
  • Delimitació de l’àmbit d’actuació.
  • Programa d’actuacions.
  • Indicadors de seguiment i avaluació.

Seran clau els processos de participació ciutadana i la implicació d’agents locals durant el procés d’elaboració, gestió i el seu desplegament. Per a tindre una visió integral i participativa, el procés participatiu serà capaç d’articular els diferents temes transversals que afecten l’entorn en l’àmbit de l’espai públic i la mobilitat.

Les àrees que caldrà considerar en l’estratègia inclouran, com a mínim, les següents temàtiques:

  • Urbanisme i infraestructures.
  • Habitatge.
  • Espai urbà.
  • Medi ambient i energia.

Serà clau l’ús de metodologies participatives i la implicació dels agents socials durant tot el procés, definint al mateix temps els mecanismes per a passar d’una planificació participativa a una implementació participativa posterior de les actuacions que es determinen.

Serà fonamental que les metodologies participatives que s’ establisquen tinguen un caràcter inclusiu per a possibilitar la participació de col·lectius que habitualment són exclosos d’estos processos. Així mateix, es tindrà en compte la perspectiva de gènere.